Sentence to think about :  “Chúng ta đừng đợi đến có chiến tranh rồi mới t́m giải pháp ḥa b́nh,
mà ta phải luôn quán tưởng và yêu thích ḥa b́nh th́ chiến tranh mới không nẩy sanh.”  

forum.gifDiễn đàn - Kinh đọc mỗi ngày

[]
Count of members 35 members
Connected : (nobody)
 

Diễn đàn - Diễn đàn
Kinh đọc mỗi ngày - Kinh đọc mỗi ngày

[]

Forum topics Topic # Author Topic read Answers Last answer by
active Kinh Xá Lợi 27 HueHong
25/11/2007 @ 20:18
8467 times 0 
active Kinh Xá Lợi 26 HueHong
25/11/2007 @ 20:11
6019 times 0 
active DISCOURSE ON LOVE-METTA SUTTA 8 thichnuhanhtri
07/10/2007 @ 06:43
1992 times 0 
active topic active    closed topic closed    Sticky Sticky    New New message
[]

^ Top ^