Sentence to think about :  “Chúng ta đừng đợi đến có chiến tranh rồi mới t́m giải pháp ḥa b́nh,
mà ta phải luôn quán tưởng và yêu thích ḥa b́nh th́ chiến tranh mới không nẩy sanh.”  

forum.gifDiễn đàn - Những vần thơ

[]
Count of members 36 members
Connected : (nobody)
 

Diễn đàn - Diễn đàn
Những vần thơ - Những vần thơ

[]

Forum topics Topic # Author Topic read Answers Last answer by
active MESSAGE TO MISERY by Most Ven. Thich Quang Do, a 2006's Rafto Price 28 Thanh Thanh - Xuan Nhuan Le
19/12/2007 @ 03:50
5118 times 0 
active XIN MOI DOC THO THICH QUANG DO 19 thichnuhanhtri
23/10/2007 @ 16:39
1506 times 0 
active NHỮNG BÀI THƠ HAY 9 thichnuhanhtri
11/10/2007 @ 04:44
1607 times 0 
active topic active    closed topic closed    Sticky Sticky    New New message
[]

^ Top ^