Sentence to think about :  “Chúng ta đừng đợi đến có chiến tranh rồi mới t́m giải pháp ḥa b́nh,
mà ta phải luôn quán tưởng và yêu thích ḥa b́nh th́ chiến tranh mới không nẩy sanh.”  


[]
Count of members 36 members
Connected : (nobody)
 

Diễn đàn - Diễn đàn
Kinh đọc mỗi ngày - Kinh đọc mỗi ngày


active  Topic # 26  Kinh Xá Lợi

25/11/2007 @ 20:11
by HueHong

Anonymous

2 messages

...Đền thờ tiêu biểu đức lành,
Tám nơi công cộng đô thành Quốc Vương,(2)
Môn sanh từ khắp bốn phương,
Mai chiều chiêm bái cúng dường Như Lai,

Chúng con cảm mến dạ hoài,
Hướng về Thánh Tháp Phật Đài suy tôn,
Răng nhọn bốn cái di tồn,
Bốn nơi tạo tháp Kiền Khôn lưu đời: 

Một là Đao Lợi cung Trời,(3)
Hai là Thánh địa đương thời Lanka,(4)
Xứ Gandha-rarátth thứ ba,(5)
Bốn là Thủy Điện nguy nga Chúa Rồng,(6)

Chúng con ái mộ tâm đ̣ng,
Cúng dường Xá Lợi Kim Thân Phật Đà,
Phạm Thiên thượng giới một ṭa,
Xương vai bên tả cùng là Tam Y,

Đền thờ cao vợi cực kỳ,(7)
Chúng con lễ bái thiên Uy tháp này,
Tuần hoàn nguyệt chuyển xoay,
Cổ sơ tám Tháp hằng ngày ṃn hư,(8)

Hai trăm mười tám năm dư,
Nhờ Vua A-Sok tâm từ sùng hưng,
Tám phần Xá Lợi quân phân,
Tám muôn bốn ngàn tạo tân tháp thờ,

Ngàn năm muôn kiếp một giờ,
Trước đền Xá Lợi ước mơ phỉ nguyền,
Phần hương lễ bái điện tiền,
Cúng dường Xá Lợi gieo duyên Niết Bàn,

Nguyên cầu trăm họ bốn phương,
Thoát ṿng tai ách, hưởng an thái b́nh,
Cầu cho tất cả chúng sinh,
Đồng nhau tu Phật, đệ huynh một nhà. (*)

* * * 


------------------------------------------------
(2) Tám Kinh Đô: Ràjagaha; Vesàli; Allakappaka; Kapilavathu; Ràmagàma; Vethad́paka; Pàveyyaka; và Kusinàrà.
(3) Thờ răng nhọn phía trên bên hữu.
(4) Thờ răng nhọn phía dưới bên hữu.
(5) Thờ răng nhọn phía trên bên tả (Xứ Gandhararattha)
(6) Thờ răng nhọn phía dưới bên tả
(7) Đền cao 12 do tuần.
(8) Tám Tháp thờ các Xá Lợi ở tám kinh đô kể trên 


Rectified by HueHong 25/11/2007 @ 20:34
Write to HueHong   Post an answer  Top
active topic active   closed topic closed   Sticky Sticky   New New message   -   Correct Correct message   Close Close topic   Make sticky Make sticky
[]
Forum Topic  Diễn đàn ^ Top ^