Sentence to think about :  “Chúng ta đừng đợi đến có chiến tranh rồi mới t́m giải pháp ḥa b́nh,
mà ta phải luôn quán tưởng và yêu thích ḥa b́nh th́ chiến tranh mới không nẩy sanh.”  


[]
Count of members 37 members
Connected : (nobody)
 

Diễn đàn - Diễn đàn
Kinh đọc mỗi ngày - Kinh đọc mỗi ngày


active  Topic # 27  Kinh Xá Lợi

25/11/2007 @ 20:18
by HueHong

Anonymous

3 messages

TIVIDHACETIYAVANDANAGATHÀ

Vandàmi Cetiyam Sabbam
Sabbatthànsupatitthitam
Saŕrikadhàtu Mahàbodhim
Buddharupam sakalam sadà. 

LỄ BÁI XÁ LỢI

Nhất Tâm Đảnh Lễ Kim Thân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Nhất Tâm Đảnh Lễ Bảo Tháp thờ Xá Lợi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Nhất Tâm Đảnh Lễ Ngọc Xá Lợi để lại Nhơn Thiên Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy)

 

Con xin chân thành kính lễ tất cả Bảo tháp Ngọc Xá Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đă tạo thờ trong khắp mọi nơi. (*) 

Con xin kính lễ các phần,
Bảo tháp Xá Lợi, Kim Thân Phật Đà,
Bồ Đề khắp cơi Sa Bà
Luôn luôn thành kính hương hoa cúng dường. (*) 

*

KỆ TỤNG TRƯỚC CÁP THÁP THỜ XÁ LỢI PHẬT * 
Trước Xá Lợi uy linh tốt đẹp,
Dâng nén hương dạ thật tín thành,
Cúng dường Phật Tổ Cha lành,
Ngày xưa di tích Phật danh Cồ Đàm.

Đức Từ bi chỉ đàng giác ngạn,
Ơn cứu khổ độ nạn mê tân,
Trời người nhuần gội nguồn ân,
Duyên may được hưởng đôi phần chánh tri

Phát tâm lành cần chuyên giữ đạo,
Nguyện noi theo tôn giáo Thích Ca,
Lo phần tự giác giác tha,
Y theo Bổn hạnh Phật Đà khi xưa

Chốn rừng già muối dưa đạm bạc,
Giữa tuyết sương đói khát bao nài.
Chẳng màng lao khổ đắng cay
Quyết long t́m đạo duyên may độ đời,

Dưới cội cây tứ thời tĩnh tọa,
Trên bồ đ̣an phấn tỏa tâm minh,
Thọat nhiên ngộ đạo tự ḿnh,
Đắc thành Phật quả vô sinh Niết Bàn

Rồi từ đó mở mang Giáo Pháp,
Bốn mươi lăm hạ giáp vẹn ṭan,
Châu du cùng khắp bốn phương,
Hoằng khai Phật Đạo chỉ đàng vô sanh

Vườn Kusinàrà Cha lành viên tịch,
Ngọc Xá Lợi di tích thế gian,
Bảy đoạn xương lớn huy hoàng,
Xương trán, răng nhọn lại c̣n xương vai,

Lửa Tam Muội hỏa đài nung cháy,
Không ră tan quả thấy nhiệm mầu,
Lại c̣n Xá Lợi đủ màu,
Chia ra ba cỡ khác nhau cân lường:

Chừng năm cân so bằng hạt đậu,
Ánh chiếu ngời hùynh ngọc kim cương,
Cỡ hai đồng-chạn khác thường,
Lớn bằng hạt thóc đă lường sáu cân.

Pha lê màu sáng trong ngần,
Thủy x̣an ngọc qúy trong trần nào hơn,
Cỡ ba hột cải trộng hơn,
Năm cân ngọc điệp trắng ngần như hoa.(1)

Chúng sanh khắp cơi Sa Bà,
Dễ nào gặp được để mà suy tôn,
Duyên lành đưa đến điện môn,
Cúng dường Xá Lợi Thế Tôn di truyền,

Nhứt tâm thệ nguyện quy nguyên,
Ngưỡng Cầu Phật Tổ chứng minh ḷng thành,
Đầu tiên tám nước phân tranh,
Công phân Xá Lợi sử xanh ghi rành,


... (xin xem tiếp phần sau ờ later post)


-----------------------------------------------------------
(1) Như hoa Bacula


Rectified by HueHong 25/11/2007 @ 20:33
Write to HueHong   Post an answer  Top
active topic active   closed topic closed   Sticky Sticky   New New message   -   Correct Correct message   Close Close topic   Make sticky Make sticky
[]
Forum Topic  Diễn đàn ^ Top ^